Нели Тинчева / Nelly Tincheva

Нели Тинчева е преподавател по лингвистика на текста и анализ на дискурса в Катедра „Англицистика и американистика“ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитава докторска дисертация на тема „Менталната схема НАЧАЛО–ПЪТ–ЦЕЛ в политическите речи“ през 2006 г. Публикациите ѝ са предимно в областта на когнитивните науки, лингвистиката на текста, политическия дискурс и т.нар. „малапропизми“ или „бисери“.


Nelly Tincheva is a principal lecturer in Text Linguistics and Discourse Analysis at the Department of English and American Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her Ph.D. dissertation is titled ‘The SOURCE-PATH-GOAL image schema in political speeches’. She has been lecturing in Text Linguistics, Discourse Analysis, Political Discourse, (Analytical) Grammarand EAP. Her publications pertain to the scientific domains of Cognitive Sciences, Text Linguistics, Political Discourse, and the so-called ‘malapropisms’.